Shuttle_Trader

Exchange sessions

The Exchange sessions indicator allows you to show world trading sessions on the chart, taking into account working hours in the corresponding time zone.

>> For traders:
The settings set the working hours of the exchange, and the indicator itself automatically binds it to the time zone of the selected exchange location - this allows you not to get confused about the correctness of the entered time ranges for any type of chart - stock, futures , index, forex or crypto. By default, the valid working hours are set and no further configuration is required.
In addition, you can select those zones that you want to highlight (using the marker to the left of the session name), and you can also highlight the beginning of each trading session - the start marker.

>> For encoders:
In the code, you can see how to set the session time and bind its control to the time zone from the IANA time zone database.
Also, in the code you will find a way to align the description of input parameters using Unicode Spaces.

I hope that my script will benefit the community and provide a quality result in my work!
All profit!

=========================================================================================

Индикатор Exchange sessions позволяет показать на графике мировые торговые сесси с учётом рабочего времени в соответствующм часовом поясе.

>> Для трейдеров:
В настройках выставляется рабочее время биржи, а индикатор сам автоматически привязывает его к часовому поясу выбранной локации биржи - это позволяет не путаться в корректности введённых временных диапазонов при любом типе графика - stock, futures , index, forex или crypto. По умолчанию задано действующее рабочее время и дополнительная настройка не требуется.
Кроме этого - можно выбирать те зоны, которые нужно подсветить (с помощью маркера слева от названия сессии), а также можно выделить начало каждой торговой сессии - маркер start.

>> Для кодеров:
В коде Вы можете посмотреть как задавать время сессии и привязать его контроль к временной зоне из базы данных часовых поясов IANA.
Также, в коде Вы найдёте способ выравнивания описания входных параметров с помощью Unicode Spaces.

Я надеюсь, что мой скрипт принесёт пользу сообществу и предоставит качественный результат в своей работе!
Всем профита!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?