Dr-Bull

Dr_All indicators V1.0

Free users have many restrictions on their use in TradingView.
I put together a lot of indicators I use often.

5 moving average
1 parabolic SAR
1 bollinger band
1 ichimoku cloud
(but it's only cloud)


as always
It's open source.
enjoy!Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận