alessiof

4EMA (8,13,21,55) + Bollinger Bands

Five indicators in one.

4 Moving Average Exponential: 8, 13, 21, 55 - as per @Philakone strategy
Bollinger Bands

Check out my other scripts for RSI and Stoch RSI all in one, and 4EMA + Death Cross + Bollinger Bands .
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận