Skipper86

Sneeze Projection

Along a range of historical price values, this script draws a line from each previous price to the current price and moves the line so it begins at the current price instead of ending at it. The resulting polar array of lines which projects potential price trajectories into the future in a pattern which resembles a sneeze can be used as a visual aid to help anticipate future price direction. Sinus pressure can be adjusted to consider a lesser or greater historical range than the default which is 100 bars and the sneeze trajectory length will reflect the adjustments. I could not get the sneeze lines to be the exact lengths they should be due to type casting difficulties when scaling future delta x to be the same length as past delta x, but they're close enough.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?