Noldo

Minkowski Distance Factor Adaptive Period MACD

Hi, this script comes from the idea that Ricardo Santos' Minkovski Distance Function is transferred to the period as a factor.


Minkowski Distance Function Script :And thus an adaptive MACD was created.
This script can give much better results in more optimized larger periods.

I leave the decision to determine the periods and weights.
I used the weights of 9,12,26 and periods created with multiplied by factor.


Regards.
Phát hành các Ghi chú: Corrected typos
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?