ItsAnders81

SPY to ES / MES

ItsAnders81 Cập nhật   
SPY to ES is an indicator that converts SPY price targets to ES / MES futures price targets.

This indicator is helpful when you have price targets for SPY but trade ES or MES futures instead of SPY. It coverts the SPY price targets to ES / MES futures, and draws the SPY VWAP line on your ES / MES chart.

It supports the following lines
  • Bullish Above
  • Bearish Below
  • Long PT1
  • Long PT2
  • Long PT3
  • Short PT1
  • Short PT2
  • Short PT3

It also converts the SPY VWAP to it's current ES / MES value.

Note: The conversion do not work during pre and after market and the lines are only correct during market hours.
Phát hành các Ghi chú:
Lines are now correctly drawn in extended hours (pre and after market)
Added a table in upper right corner that shows current price of SPY
Phát hành các Ghi chú:
Updated default smoothing value for price targets and bullish above, bearish below lines.
Added option to smooth VWAP line.
Added option to select where to place the table on the chart.
Optimized and cleaned up the code a bit.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed a bug where the table showing price of SPY would not show correct price during pre and after market.
Phát hành các Ghi chú:
VWAP from SPY now uses extended session hours
Phát hành các Ghi chú:
Added support for a fourth price target both on short and long side
Phát hành các Ghi chú:
Added inputs for darkpool print and late print
Increased bullish and bearish price targets to 5
Changed default line size and colors
Phát hành các Ghi chú:
Updated code to make lines more stable and accurate
Phát hành các Ghi chú:
Updated indicator to support ES / MES levels to SPY. The indicator now supports two way conversion.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?