LazyBear

Indicator: Elder Impulse System

According to Elder, "The Impulse System encourages you to enter a trade cautiously but exit fast, by identifying inflection points where a trend speeds up or slows down. This is the professional approach to trading, the total opposite of the amateur's style. Beginners jump into trades without thinking too much and take forever to get out, hoping and waiting for the market to turn their way."

The Impulse System is based on two indicators, a 13-day exponential moving average and the MACD-Histogram. The moving average identifies the trend, while the MACD-Histogram measures momentum. As a result, the Impulse System combines trend following and momentum to identify impulses that can be traded.

By default it uses your chart's time frame, but you can set it to any custom time frame via options page. Optionally, price bars can be color coded too.

More info:
stockcharts.com...school/doku.php?id=chart_s...

Steps to import / use custom indicators from this chart:
PDF: drive.google.co...mNrZUY1dTA/edit?usp=sharin...

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author LazyBear
//
// If you use this code in its original/modified form, do drop me a note. 
//
study("Elder Impulse System [LazyBear]", shorttitle="EIS_LB")
useCustomResolution=input(false, type=bool)
customResolution=input("D", type=resolution)
source = security(tickerid, useCustomResolution ? customResolution : period, close)
showColorBars=input(false, type=bool)
lengthEMA = input(13)
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)

calc_hist(source, fastLength, slowLength) =>
  fastMA = ema(source, fastLength)
  slowMA = ema(source, slowLength)
  macd = fastMA - slowMA
  signal = sma(macd, signalLength)
  macd - signal

get_color(emaSeries, macdHist) =>
  g_f = (emaSeries > emaSeries[1]) and (macdHist > macdHist[1])
  r_f = (emaSeries < emaSeries[1]) and (macdHist < macdHist[1])
  g_f ? green : r_f ? red : blue
  
b_color = get_color(ema(source, lengthEMA), calc_hist(source, fastLength, slowLength))  
bgcolor(b_color, transp=0)
barcolor(showColorBars ? b_color : na)