mohanee

VWAP and RSI strategy

This strategy combines VWAP and RSI indicators

BUY RULE
1. EMA50 > EMA 200
2. if current close > vwap session value and close>open
3. check if RSI3 is dipped below 10 for any of last 10 candles (as defined rsi_buy_level)

EXIT RULE
1. RSI3 crossing down 90 level (as defined in rsi_sell_level)

STOP LOSS EXIT
1. default is set to 5%


you need to add EMA 50 , EMA 200 and VWAP (session) indicators to the chart to see how these signals are generated

This strategy is tested on SPY and QQQ index stocks on hourly chart.

Warning
for educational purposes only

Phát hành các Ghi chú: Add on RSI divergence parameter added to settings

This will allow to add to existing position if RSI divergence found.

Background color green has been added to RSI indicator when there is divergence
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?