TdB1

Ultimate RSI - Divergence + S/R + Reverse RSI

TdB1 Pro+ Cập nhật   
This is a modification of the TradingView RSI with some of my favourite RSI features added.

This includes Divergence indicators. EMA with colour change on cross, Support and resistance lines and reverse RSI .

A reverse calc has also been added. This will allow you to input 3 different RSI values for a price prediction. This is good to use with the support and resistance lines and can give you key areas on the chart where the price may bounce/reject.

All colours and modifications can be turned on/off.

Enjoy! :)
Phát hành các Ghi chú:
A few updates:
Cleaned some code.
Added the MA cross info to the price prediction panel.
Fixed the upper/lower bands not changing on the main panel.

Enjoy! Let me know if you see anything else you would like.

Currently testing: Alerts when divergence found - hoping this can be an early indicator and we can get the chart loaded up to enter on confirmation.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?