LonesomeTheBlue

Point and Figure Chart - Live

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello Traders,

This is "Point and Figure Chart (PnF)" script that run in separated window in real time. The separated PnF chart window is timeless, so no relation with the time on the chart. PnF chart consist of "X" and "O" columns. While "X" columns represents rising prices, "O" column represents a falling price. If you have no idea about what PnF charting is then you should search for "Point and Figure Charting" on the net and get some info before using this script.

Now lets talk about details. PnF Chart requires at least two variables to be set => Box size and Reversal. Box size represents the size of each X/O in PnF chart and the reversal is used to calculate new X/O or reversal. for example if currrent column is X column then for new "X", "box size * 1" move is needed and for new "O" column or reversal, "box size * revelsal" move is needed. in the script I use lines as X/O columns.

In the options you can set "Box Size Assingment Method". you have 3 options Traditional, ATR, Percentage. what are they?
Traditional: user-defined box size, means you can set the box size as you wish, using the option . if you use this option then you should set it accordingly.
ATR: that's dynamic box size scaling and on each columns it's calculated once, you can set length for ATR
Percentage: that's also dynamic box size scaling according to closing price when new column appeared. if you use this option then you should set it accordingly.

Reversal: The reversal is typically 3 but you can change it as you wish

"Change Bar Color by PnF Trend": if you enable this option then bar color changes by PnF columns, by default it's not enabled
"Change Column Color When Breakout Occurs": PnF color changes if Double Top/Bottom breakout accours. enabled by default and you can set the colors as you wish using the options
"Change Bar Color When Breakout Occurs": bar colors changed if Double Top/Bottom breakout accours. enabled by default and you can set the colors as you wish using the options

the script checks only Double Top/Bottom breakouts at the moment. there are many other breakouts such Triple/Quadruple, Ascending/Descending Triple Top/Bottom breakouts, Catapult etc.

Also the script shows new X/O level and reversal Levels in PnF window. An example:

If you enable "Change Bar Color by PnF Trend" option:

An example if you disable the option "Change Column Color When Breakout Occurs


You may want to see my another/older "Point and Point Chart" script as well. you can find it in my profile/published scripts and in the Public Library. I use same PnF calculation algorithm in both scripts.


Enjoy!

Phát hành các Ghi chú:
.
Phát hành các Ghi chú:
typo fixed

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?