cheatcountry

Ocean Indicator [CC]

The Ocean Indicator was created by Jim Sloman (Ocean Theory pgs 39-47). Sadly he passed away a few years ago so it is extremely hard to find his code or more information about his trading system other than through his books so I did my best to replicate all of his work and I will be publishing his indicators over the next few weeks. Big thanks to @altcoinz for giving me all of the information I needed to replicate his work. Since this is his basic foundation for everything else he has done, I will be publishing it first. I had to change things a bit to provide clear buy and sell signals so let me know your thoughts.

This is essentially his version of a momentum indicator and the basics of it are to buy when momentum is increasing and sell when it is decreasing. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones and darker colors are for strong signals and lighter colors are for normal signals. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?