AdonisWerther

Wolfpack Id with Divergence

AdonisWerther Cập nhật   
This indicator simply identifies if the markets are in an up or down trend. You should always use it in combination with other indicators, just as Wavetrends.
This indicator is mostly known because of Market Cipher. The script that was published under the name Wolfpack Id is for some reason closed source, but as it turns out there is of course no secret sauce involved, the original indicator goes way back and the thing that was then called Wolfpack Indicator is simply a MACD Signal Line with 3,8 settings. I added a simple divergence hunter for some extra Informations that might help, brought it up to contemporary pinescript standards, added Alerts and made the whole script open source, as it should be and as the original script also once was. Have fun!
Phát hành các Ghi chú:
Added a Pivot feature that seems to be quite reliable so far. I can be used as secondary entry signal or maybe as take profit signal. The pivot feature can of course be fully configured
Phát hành các Ghi chú:
small bugfix
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?