chauvu73550

MA_Script

- Entry Point : base on MA20, MA50, MA100, MA200.
- Exit Point : base on stop loss, MA and trailing stop.
Phát hành các Ghi chú: Remove commments to use MA and Stop loss at 7%.
Phát hành các Ghi chú: Update title for setting on/off to see charts easily if any.
Phát hành các Ghi chú: Add volume in condition trade and set stop loss at 7% with the highest priority.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?