zzzcrypto123

RSI Trends

RSI is a momentum indicator , however most people seem to be using it to go against the momentum by trying to identify tops/bottoms using it. Its in my opinion the wrong way to be using it. It can be easily used for trend following which seems like a better use for it.

Uptrend - RSI > 60
Downtrend - RSI < 40
Sideways - RSI between 40 and 60

If however not interested in filtering for sideways trends and convert it to a long-short only strategy that stays in market all the time then it can be simply modified by setting both overbought/oversold thresholds to 50. In such a case uptrend will be above 50 and downtrend will be less than 50.

Note: wait for close for current bar to be confirmed as RSI is calculated at closeMã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?