Violent

Auto Fibonacci

Violent Cập nhật   
A series of Fibonacci sequences using a variety of triggers to base highs and lows off.
High and low look back length can be altered, fibs and fib extensions can be shown or hidden and the background can be filled or transparent.
Phát hành các Ghi chú:
Updated legacy code.
Phát hành các Ghi chú:
Updated legacy code.
Phát hành các Ghi chú:
Updated legacy code.
Phát hành các Ghi chú:
Updated legacy code.
Phát hành các Ghi chú:
Removed max_bars_back causing memory error.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?