PtGambler

Support Resistance - Dynamic v2 w/ Timeframe option

PtGambler Cập nhật   
This script is a modification from the awesome "Support Resistance - Dynamic v2" by @LonesomeTheBlue

This script is very similar to the original indicator mentioned above, but with a modification that, in my opinion, would be very useful for many traders. It enables the option to choose different timeframe to calculate the S/R levels. Very often, traders would like to use higher timeframes to define S/R levels, rather than using the same timeframe that they are trading at. For example, if trading at 5min, we often use 15min, 30min or 1hr timeframe to define our S/R levels.

For example, below shows S/R levels from three different timeframes:

Hope you find value in this indicator~ Enjoy~
Phát hành các Ghi chú:
Updated with additional display settings:
- toggle display for labels
- Customizable label and text colors

Fixed bug on displaying 'H' and 'L' pivots

Attempted to fix the observation that S/R lines of the same timeframe are inconsistent on different chart timeframes. Improved slightly, but not completely fixed.
Phát hành các Ghi chú:
Minor correction to typo in setting.
Phát hành các Ghi chú:
removed max limit on 'Pivot Period' and 'Maximum Number of Pivot' settings
Phát hành các Ghi chú:
Updated script to address the issue of lines not matching with lines generated at higher timeframe. Please note that this fix only works if the higher timeframe selected isn't "too far" away from the chart timeframe.
Example:
Phát hành các Ghi chú:
fixed bug from last update:
- bug fixed: "Study Error - Error on bar 0. The study references too many candles in history" on non-intraday charts

If you make $$$ off it, consider donating some of your juicy gain :)
Buy me a coffee - www.buymeacoffee.com/PtGambler
PayPal - paypal.me/PtGambler

You can reach me privately through my Discord Channel: discord.gg/WMQfaVGyQC
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?