SoftKill21

Stock Index SP 500 and Nasdaq IPSIMUS Strategy

My best creation so far adapted for stock market .

This strategy is able to go both long and short , depending on the market movement direction.
The strategy has been adapted so far for S&P 500 index , as well as NASDAQ index. With some optimizations you can also trade stocks from inside any index

The components of the strategy are :
1: Moving average index made from more than 200 moving averages like EMA , HMA , SMA , VWMA ,T3, ALMA ,RMA and many others. At the same time with multiple candles combinations using open,high, low,close, hl2 , hl3, ohlc4.
2: Oscillators index made from multiple indicators like RSI , MACD , STOCH and many others.
3: Side market trend detection using ADX and ROC formulas
4: SP500 and Nasdaq option for market cap volume candles used for logic
5: Price action patterns for trend/side detection
6: Risk management using take profit and stop loss for short entries. On long entries is more efficient to exit based on changing trend detection.


So far from data gathered from testing I can affirm the next :
Beats general buy and hold since 2014 for SPX by 85% and since 2011 beats Nasdaq by 15%. However because we have an amazing drawdawn, in this case below 10-15% we can go easily for 2-3x leverage and in that case we will beat the normal buy and hold by 5-10x minimum.

For settings you can use the default one or change a little inside risk management for more suitable options.
S&P 500 index I recommend default
Nasdaq index I recommend X=0.1, Y=0.7, sl long = 5 , dynamic tp short = 3, dynamic sl = 2, static tp short =0.04 and static sl for short =0.02


Access for this strategy is only available for payment. For more details private message me !

If you have any questions, let me know !

My website: https://www.atraderlife.com/

Telegram group: https://t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ SoftKill21 để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Hướng dẫn của tác giả

private message me

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.