LuxAlgo

Trend Regularity Adaptive Moving Average [LuxAlgo]

LuxAlgo Premium Cập nhật   
The following moving average adapt to the average number of highest high/lowest low made over a specific period, thus adapting to trend strength. Interesting results can be obtained when using the moving average in a MA crossover system or as a trailing support/resistance .

Settings

  • Length : Period of the indicator, with higher values returning smoother results.
  • Src : Source input of the indicator.

Usage

The trend regularity adaptive moving average (TRAMA) can be used like most moving averages, with the advantage of being smoother during ranging markets.


Notice how the moving closer to the price the longer a trend last, such effect can be practical to have early entry points when using the moving average in a MA crossover system, such effect is due to the increasing number of average highest high/lowest low made during longer trends. Note that in the case of a significant uptrend followed by a downtrend, the moving average might penalize the start of the downtrend (and vice versa).


The moving average can also act as an interesting trailing support/resistance .Details

The moving average is calculated using exponential averaging, using as smoothing factor the squared simple moving average of the number of highest high/lowest low previously made, highest high/lowest low are calculated using rolling maximums/minimums.

Using higher values of length will return fewer highest high/lowest low which explains why the moving average is smoother for higher length values. Squaring allows the moving average to penalize lower values, thus appearing more stationary during ranging markets, it also allows to have some consistency regarding the length setting.

🧙 this moving average would not be possible without the existence of corn syrup 🦎
Phát hành các Ghi chú:
License update
Phát hành các Ghi chú:
Minor Changes.
Phát hành các Ghi chú:
Update to script title.

Get Access to LuxAlgo indicators: https://luxalgo.com

Join our 100k+ community: https://discord.gg/lux
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?