repo32

Moving Average Colored EMA/SMA

This script will give you the ability to put an EMA and/or SMA on the chart that changes color based upon the direction. Default at startup is EMA visible and SMA hidden. When the MA is moving up, it is green. When the MA is moving down, it is red. You can change the color to whatever you like.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//Created by Robert Nance on 072315
study(title="Moving Average Colored EMA/SMA", shorttitle="Colored EMA /SMA", overlay=true)
emaplot = input (true, title="Show EMA on chart")
len = input(8, minval=1, title="ema Length")
src = close
out = ema(src, len)
up = out > out[1]
down = out < out[1]
mycolor = up ? green : down ? red : blue
plot(out and emaplot ? out :na, title="EMA", color=mycolor, linewidth=3)


smaplot = input (false, title="Show SMA on chart")
len2 = input(8, minval=1, title="sma Length")
src2 = close
out2 = sma(src2, len2)
up2 = out2 > out2[1]
down2 = out2 < out2[1]
mycolor2 = up2 ? green : down2 ? red : blue
plot(out2 and smaplot ? out2 :na , title="SMA", color=mycolor2, linewidth=1)