HM_STT

[HM]- STOCKS SIGNALS - TVIX:NASDAQ

TIVX:NASDAQ --- TimeFrame M5--- Candless

Using: I use the average price method with up to 3 orders. however, you can customize% of orders depending on market volume

You can use the recipe : -Buy-1 : 20%
-Buy-2 :30%
-Buy-3 :100%
: -Exit-1 : 100% or Custom
Exit-2 : Custom
Exit-3 : Custom
*********************** This is a strategic version only if you want to use it with automated trading, you need to hire a Alerts version *******************************
Phát hành các Ghi chú: ds
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ HM_STT để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.