LonesomeTheBlue

Donchian Trend

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello All,


I think all of you knows Donchian Channels. so I am not going to write about it.

With this indicator I tried to create Trend Lines by using Donchian Channel upper/lower bands. I tried add possible entry levels as well.

How it works ?
- it calculates main trend direction by using the length that is user-defined. so you can change it as you wish
- then it calculates trend direction for 9 lower lengths. if you set the length = 20 then the lengths are 19, 18,...11
- and it checks if the trend directions that came from lower lengths is same or not with main trend direction.
- it changes the trendline color. lighter trend line means stonger trend, darker trend lines means entry points or possible trend reversal.
- it puts entry points by using trend directions that were created by using lower lengths. it gets entry points if high/low touches main trend line as well.


Warning: Arrows are entry points but it may also represents trend reversal. So you should use stoploss line if you decide to take buy/sell positions.


P.S. I didn't backtest it, it's non-repainting, it should be used educational purposes only. I believe it can be improved, so I am open for new ideas to improve it ;)Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: added an option line width

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?