Noldo

Blockchain Artificial Neural Networks

I found a very high correlation in a research-based Artificial Neural Networks.(ANN)
Trained only on daily bars with blockchain data and Bitcoin closing price.
NOTE: It does not repaint strictly during the weekly time frame. (TF = 1W)
Use only for Bitcoin .
Blockchain data can be repainted in the daily time zone according to the description time.
Alarms are available.
And you can also paint bar colors from the menu by region.


After making reminders, let's share the details of this interesting research:

INPUTS :

1. Average Block Size
2. Api Blockchain Size
3. Miners Revenue
4. Hash Rate
5. Bitcoin Cost Per Transaction
6. Bitcoin USD Exchange Trade Volume
7. Bitcoin Total Number of Transactions

OUTPUTS :

1. One day next price close (Historical)

TRAINING DETAILS :

Learning cycles: 1096436
AutoSave cycles: 100

Grid :

Input columns: 7
Output columns: 1
Excluded columns: 0

Training example rows: 446
Validating example rows: 0
Querying example rows: 0
Excluded example rows: 0
Duplicated example rows: 0

Network :

Input nodes connected: 7

Hidden layer 1 nodes: 5
Hidden layer 2 nodes: 0
Hidden layer 3 nodes: 0

Output nodes: 1

Controls :

Learning rate: 0.1000
Momentum: 0.8000
Target error: 0.0100

Training error: 0.010571


The average training error is really low, almost worth the target.
Without using technical analysis data, we established Artificial Neural Networks with blockchain data.
Interesting!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?