alexgrover

Falling-Rising Filter

alexgrover Wizard Cập nhật   
Introduction

This is a modification of an old indicator i made. This filter aim to adapt to market trend by creating a smoothing constant using highest and lowest functions. This filter is visually similar to the edge-preserving filter, this similarity can make this filter quite good for MA cross strategies.

On The Filter Code

a = nz (a) + alpha*nz(error) + beta*nz(error)

The first 3 terms describe a simple exponential filter where error = price - a, beta introduce the adaptive part. beta is equal to 1 when the price is greater or lower than any past price over length period, else beta is equal to alpha, someone could ask why we use two smoothing variable (alpha, beta) instead of only beta thus having :

a = nz (a) + beta*nz(error)

well alpha make the filter converge faster to the price thus having a better estimation.


In blue the filter using only beta and in red the filter using alpha and beta with both length = 200, the red filter converge faster to the price, if you need smoother results but less precise estimation only use beta.

Conclusion

I have presented a simple indicator using rising/falling functions to calculate an adaptive filter, this also show that when you create an exponential filter you can use more terms instead of only a = a + alpha*(price - a). I hope you find this indicator useful.

Thanks for reading !
Phát hành các Ghi chú:
Fixed a redundant error, thanks to @aaahopper for pointing it out.

Patreon: www.patreon.com/alexgrover

Become a Patreon and get access to exclusive technical indicators!

You can also check out some of the indicators I made for luxalgo : www.tradingview.com/u/LuxAlgo/
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?