fikira

Volume Profile Auto [line]

fikira Premium Cập nhật   
This project is about:

- VPSV
- array.new_line()
- array.new_box()

VPSV (pine) is one of the rare features that draws lines/figures BETWEEN bars

It doesn't run on Pine script, which makes it possible to do such things.

I wanted to have something similar while a restriction of Pine script is the impossibility to draw between bars, the only way I could think of is by using line width

In this script the higher timeframe is started with several lines (left) and a box, this box goes further until the higher timeframe ends.

During the creation of the box, each candle (lower timeframe) in this box (higher timeframe - period) is checked for position and volume , the volume is added to the left line, so when you see a thicker line, this means at that level there is more volume traded.

One of the big differences with other volume profiles is that many look back to a previous period, here when a period starts, the lines collect data - volume until the period ends, it is especially very visible in very low TF's (seconds)

This is my first script with array.new_line() - array.new_box(), which is a very nice Pine feature!
I hope this script can be helpful to see the possibilities

Settings:

'Parts' -> amount of lines (left of box)

5 Parts:

15 Parts:

25 Parts:

50 Parts:

'Max Width' -> Sets the max width of the lines

'Automatic Settings' -> Sets the higher time frame automatically, see the tooltip ⓘ for more info

The yellow line is the max volume line of that period, last period has a red line (POC), also referring the max.

Cheers!
Phát hành các Ghi chú:
bugfix
Phát hành các Ghi chú:
Improvement of array clean-up (Thanks @HeWhoMustNotBeNamed !)
Phát hành các Ghi chú:
Added more POC lines

- We cannot control our emotions,
but we can control our keyboard -
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?