Aill3urs

[Aill3urs V.0.5] Study Albert

It's the Study of the this Aill3urs-V-0-4-Strategy-Albert-EMA-Level-S-R-William you can find below.

For any info DM me.

Phát hành các Ghi chú: Update
Phát hành các Ghi chú: Improve Strategy and alert
Phát hành các Ghi chú: Update as strategy
Phát hành các Ghi chú: Update with new entry point
Phát hành các Ghi chú: Update for better result
Phát hành các Ghi chú: Alert Update
Phát hành các Ghi chú: Update plotting
Phát hành các Ghi chú: Update plotting
Phát hành các Ghi chú: Alert and condition
Phát hành các Ghi chú: Fix little bug
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ Aill3urs để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

🏛• Stocks/Forex/Commodities/Crypto