ZoomerXeus

AutoFiboRetrace

Library "AutoFiboRetrace"
TODO: add library description here

fun(x) TODO: add function description here
  Parameters:
    x: TODO: add parameter x description here
  Returns: TODO: add what function returns
Phát hành các Ghi chú: v2

Added:
original(x) TODO: add function description here
  Parameters:
    x: TODO: add parameter x description here
  Returns: TODO: add what function returns

renderOnly()

Removed:
fun(x) TODO: add function description here
Phát hành các Ghi chú: v3

ที่เพิ่ม:
autoCalculate(FPeriod, sourceLow, sourceHigh)
  TODO: auto calculate fibnacci retrace by Highest and Lowest of Price
  Parameters:
    FPeriod: TODO: lenght of candle for find highest and lowest
    sourceLow: TODO: source for find lowest value
    sourceHigh: TODO: source for find highest value
  Returns: TODO: List of Lavel price

ที่ลบออก:
original(x)
  TODO: add function description here
Phát hành các Ghi chú: v4

ที่อัปเดต:
autoCalculate(lowValue, highValue, isUptrend)
  TODO: calculate fibnacci retrace by fix high low value
  Parameters:
    lowValue: TODO: low value
    highValue: TODO: high value
    isUptrend: : is uptrend
  Returns: TODO: List of Lavel price

ที่ลบออก:
renderOnly()
Phát hành các Ghi chú: v5

ที่เพิ่ม:
fixCalculate(lowValue, highValue, isUptrend)
  TODO: calculate fibnacci retrace by fix high low value
  Parameters:
    lowValue: TODO: low value
    highValue: TODO: high value
    isUptrend: : is uptrend
  Returns: TODO: List of Lavel price

ที่อัปเดต:
autoCalculate(FPeriod, sourceLow, sourceHigh, isUptrend)
  TODO: auto calculate fibnacci retrace by Highest and Lowest of Price
  Parameters:
    FPeriod: TODO: lenght of candle for find highest and lowest
    sourceLow: TODO: source for find lowest value
    sourceHigh: TODO: source for find highest value
    isUptrend: : is uptrend
  Returns: TODO: List of Lavel price
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.