dacool731

Bar Power

Высота столбцов характеризует силу (то, на сколько быки/медведи были активнее) сформированной свечи, а цвет - количество затраченной на это энергии (объем).

- Красный - маленький объем;
- Оранжевый - средний объем;
- Зеленый - высокий объем.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận