repo32

Open Close Daily Line

This will place circles on your chart for the opening daily price. If price is above, the circles are green. If price is below, the circles are red. I wanted to be able to see the opening price a bit easier while in smaller time frames.
I decided to add the previous daily closing line to the original script. Basically looking for good support / resistance
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
// Written by Robert N.  030615
// Still looking for way to remove from previous days
study("Open/Close Daily Line", overlay=true)

odl = input(true, title="Open Daily Line")
dopen = security(tickerid, 'D', open) 
dcolor = close < dopen ? red : green
plot(odl and dopen ? dopen :na , title="Daily_Open",style=circles, color=dcolor, linewidth=3) 


cdl = input(true, title="Previous Closing Daily Line")
dclose = security(tickerid, 'D', close[1]) 
dcolor2 = close < dclose ? red : green
plot(cdl and dclose ? dclose :na , title="Daily_Close",style=circles, color=dcolor2, linewidth=3)