YashParakh

Triple Exponential Moving Averages

In this above indicator, one can plot 3 indicators simultaneously
where, 200ema can be used to watch on-going long term trend, dynamic support levels for an instrument
50ema can be combined with 200ema forming a Golden Cross strategy, 50ema can be used as short term support and resistance as well.
Lastly, 20ema could be your swing entry, exit, pullback support/resistance , triple crossover for an Ambush entry, Retest entry, etc.
it is one of the most versatile setup where you can trade an instrument by crosschecking and confirming with multiple parameter
Phát hành các Ghi chú: added source of EMA differently so you can tweak some things and make Magic Bands too! Enjoy.
Phát hành các Ghi chú: minor color changes
Phát hành các Ghi chú: minor changes
Phát hành các Ghi chú: .
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?