RicardoSantos

[RS]Fractal Pattern Recognition V0

EXPERIMENTAL: reads the rates for the last top/bottom in a zigzag fractal series, outputs XAB, XAD, ABC, and BCD rates, im interested in earing what your opinion is as im a total noob in harmonics :p.

use with Fractals V5 for visual confirmation ;).

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title="[RS]Fractal Pattern Recognition V0", overlay=false)
// ||---  Fractal Recognition:
filterBW = input(true, title="filter Bill Williams Fractals:")
filterFractals = input(false, title="Filter fractals using extreme method:")
length = input(24, title="Extreme Window:")

regulartopfractal = high[4] < high[3] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[1] > high[0]
regularbotfractal = low[4] > low[3] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[1] < low[0]

billwtopfractal = filterBW ? false : (high[4] < high[2] and high[3] < high[2] and high[2] > high[1] and high[2] > high[0] ? true : false)
billwbotfractal = filterBW ? false : (low[4] > low[2] and low[3] > low[2] and low[2] < low[1] and low[2] < low[0] ? true : false)

ftop = filterBW ? regulartopfractal : regulartopfractal or billwtopfractal
fbot = filterBW ? regularbotfractal : regularbotfractal or billwbotfractal

topf = ftop ? high[2] >= highest(high, length) ? true : false : false
botf = fbot ? low[2] <= lowest(low, length) ? true : false : false

filteredtopf = filterFractals ? topf : ftop
filteredbotf = filterFractals ? botf : fbot
// ||------------------------------------------------------------------------------------------------------

//plotshape(filteredtopf, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, text="•", offset=-2)
//plotshape(filteredbotf, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=lime, text="•", offset=-2)
// ||---  V1 : Added Swing High/Low Option
//ShowSwingsHL = input(true)
//highswings = filteredtopf == false ? na : valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 2) < valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) and valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 1) > valuewhen(filteredtopf == true, high[2], 0)
//lowswings = filteredbotf == false ? na : valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 2) > valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) and valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 1) < valuewhen(filteredbotf == true, low[2], 0)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||---  Offset calculation:
// ||--- unable to use, plots cant use series for offset value...
//hsoffset = n-valuewhen(ftop == true, n[2], 1)
//lsoffset = n-valuewhen(fbot == true, n[2], 1)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------
//plotshape(ShowSwingsHL ? highswings : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=maroon, text="H", offset=-2)
//plotshape(ShowSwingsHL ? lowswings : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, text="L", offset=-2)
// ||---  V2 : Plot Lines based on the fractals.
//showchannel = input(true)
//plot(showchannel ? (filteredtopf ? high[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
//plot(showchannel ? (filteredbotf ? low[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||---  HLswings channel: unable to offset values
//plot(showchannel ? (highswings ? high[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
//plot(showchannel ? (lowswings ? low[2] : na) : na, color=black, offset=-2)
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------
// ||---  ZigZag:
//showZigZag = input(true)


istop = filteredtopf ? true : false
isbot = filteredbotf ? true : false
topcount = barssince(istop)
botcount = barssince(isbot)

zigzag = (
    istop and topcount[1] > botcount[1] ? high[2] :
    isbot and topcount[1] < botcount[1] ? low[2] :
    na )
//zigzag = not showZigZag ? na : ( filteredtopf == true ? high[2] : filteredbotf == true ? low[2] : na )
//plot(zigzag, color=black, offset=-2)

// ||---  Pattern Recognition:


//istop() => zigzag == filteredtopf
//isbot() => zigzag == filteredbotf

x = valuewhen(zigzag, zigzag, 4) 
a = valuewhen(zigzag, zigzag, 3) 
b = valuewhen(zigzag, zigzag, 2) 
c = valuewhen(zigzag, zigzag, 1) 
d = valuewhen(zigzag, zigzag, 0)

xab = (abs(b-a)/abs(x-a))
xad = (abs(a-d)/abs(x-a))
abc = (abs(b-c)/abs(a-b))
bcd = (abs(c-d)/abs(b-c))

plot(xab, color=xab != xab[1] ? na : gray, offset=-2)
plot(xad, color=xad != xad[1] ? na : black, offset=-2)
plot(abc, color=abc != abc[1] ? na : teal, offset=-2)
plot(bcd, color=bcd != bcd[1] ? na : olive, offset=-2)

plotshape(xab != xab[1] ? xab : na, text="XAB", color=gray, location=location.absolute, offset=-2)
plotshape(xad != xad[1] ? xad : na, text="XAD", color=black, location=location.absolute, offset=-2)
plotshape(abc != abc[1] ? abc : na, text="ABC", color=teal, location=location.absolute, offset=-2)
plotshape(bcd != bcd[1] ? bcd : na, text="BCD", color=olive, location=location.absolute, offset=-2)

//bgcolor(xd <= 0.8 and xd >= 0.6 ? black : na, transp=25)
//plot(topcounter, color=green, offset=-2)
//plot(botcounter, color=red, offset=-2)