allanster

Heiken-Ashi Candles

Simple script to view Heiken-Ashi candles below a normal candles chart.

Could also be useful for using HA calcs in strategy scripts on normal candles chart for proper backtesting.

I adapted this to v4 from original v2 script by @samtsui. If you like please remember to give him a Thumbs Up for his original version! ->
Phát hành các Ghi chú: Cosmetic update to match default candle colors.
Phát hành các Ghi chú: Cosmetic.
Phát hành các Ghi chú: Added series color support for wickcolor and bordercolor.
Phát hành các Ghi chú: Updated for Pine Script v5.

Telegram: https://t.me/allanster • Gunbot Tuners: http://www.allanster.com

If you would like to buy me a refreshing beverage :)...

LTC (preferred): LTDaAe7nPzbpBhZVT9o5f9f8M3aZSPa46Y

BTC: 13LhkeXBYrRomVAqbXcoLXHuqMk6Mf7G6N
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?