everget

Profitable MAMA & FAMA Crossover

everget Wizard Cập nhật   
Introduction
The MESA Adaptive Moving Average ( MAMA ) was originally presented by John F. Ehlers . By design, it is a special kind of Exponential Moving Average with self-adjusting alpha. Its adaptation is based on the rate change of phase as measured by the Homodyne Discriminator and the alpha parameter is allowed to range between a maximum and minimum value (Fast Limit and Slow Limit).

Key Point: Ehlers suggested the maximum value to be 0.5 and the minimum to be 0.05.
The variable alpha is computed as the Fast Limit divided by the phase rate of change . If the phase rate of change is large, the variable alpha is bounded at the SlowLimit. Then, this alpha is used to compute MAMA and FAMA (Following Adaptive Moving Average ).

Should we rely on Ehlers' suggestions if we want to achieve the best result with MAMA & FAMA crossover system?
Well, he is a good specialist and widely recognized author, I respect him, but the answer is no and you can see results on the chart.

What is our goal?
We want to find the best configuration for MAMA & FAMA Crossover. To achieve that we need to analyze the MAMA's alpha parameter or, more specific, the bounds for this parameter, Fast and Slow Limits.

What is this tool?
This tool is a performance optimizer that uses decision tree-based algorithm under the hood to find the most profitable settings for the MAMA & FAMA Crossover. It analyzes a bunch of different Fast Limits (between 0.01 to 0.8 with step of 0.1) and Slow Limits (between 0.01 to 0.6 with step of 0.1) and backtests each combination across the entire history of an instrument. If the more profitable parameters were found, the indicator will switch its values to the found ones immediately.

So, instead of manually selecting and testing parameters just apply this indicator to your chart and
relax - the algorithm will find the best parameters for you


Alerts
It has a special alert that notifies when the more profitable settings were detected.

NOTE: It does not change what has already been plotted.
NOTE 2: This is not a strategy, but an algorithmic optimizer.

Reference: https://www.mesasoftware.com/papers/MAMA.pdf

MAMA & FAMA Crossover can be found here:
Phát hành các Ghi chú:
  • Update
Phát hành các Ghi chú:
  • Update

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
bit.ly/33MA81f

Earn $30:
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ everget để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.