inno14

Rainbow Strategy Backtesting

Rainbow Strategy Backtesting base on "Rainbow Moving Average" Strategy as below:
1.Rainbow Moving Average setup
- Source: source of 1st MA
- Type: SMA / EMA
- Period: period of 1st MA
- Displacement: period of 2nd MA to 7th MA with source is previous MA
2.Trend Define
- Up Trend: Main MA moving at the top of Rainbow
- Down Trend: Main MA moving at the bottom of Rainbow
- Sideway: Main MA moving between the top and the bottom of Rainbow
3.Signal
- Buy Signal: When Rainbow change to Up Trend.
- Sell Signal: When Rainbow change to Down Trend.
- Exit: When Rainbow change to Sideway.
4. RSI Filter
- "Enable": Only signals have 1st RSI moving between Overbought and Oversold and 2nd RSI moving outside Middle Channel are accepted.
- The filter may help trader avoid bull trap, bear trap and choppy market.
5.Backtesting Infomation
- Ticker: BTCUSDT
- Timeframe: H1
- Rainbow parameter:
+ Source: hlc3
+ Type: SMA
+ Period: 12
+ Displacement: 3
- RSI Filter parameter:
+ Enable
+ 1st RSI filter: period 12, overbought 65, oversold 35
+ 2nd RSI filter: period 9, upper middle 56, lower middle 44
Phát hành các Ghi chú: Add Take profit by ATR
- "Enable": Target of position equal to multiplier x atr(period)
Phát hành các Ghi chú: Apply RSI Divergence to pass the signals filtered by Middle Channel
Phát hành các Ghi chú: Add Stoploss Option
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?