everget

[RESEARCH] Mean Absolute Deviation

Hello traders and developers!

I was wondering how built-in "dev" function in Pine is calculated so I made a little research.

I examined 7 samples:
0) "dev" function itself
1) "dev" according to its description: series - sma (series)
2) Mean Absolute Deviation
3) ratio of the absolute difference from 1) divided by period
4) ratio of the difference from 1) divided by period
5) Median Absolute Deviation
6) tricky for-loop to calculate Mean Absolute Deviation

The results of the null and sixth samples are identical.

So, TV built-in "dev" function represents Mean Absolute Deviation and it's description is incorrect.

Where it is used? For example: Commodity Channel Index . You can check its original formula and if you used simple standard deviation instead of MAD in your CCIs - well guys, you were wrong.

Good luck!

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
bit.ly/33MA81f

Earn $30:
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?