traderharikrishna

EMA Slope/Angle Oscillator

EMA Slope/Angle Oscillator, Multiple Moving Average Oscillator, Multiple type
Moving Averages HMA , EMA , WMA , SMA , VWMA , VWAP provided.

The angle is calculated between the Slow MA and Fast MA and the difference between the angle is plotted as Histogram.
Additionally Buy Sell Signals are plotted as green and red Dots.
its very easy to judge the movement of price Bearish / Bullish .

  • Bearish if price below 0 line
  • Bullish if price above 0 line
  • Zero crossing is Moving Average Crossover.

Trend Filter is provided to filter opposite signals.
Angle Threshold is provided to filter low angle false signals.
Dead zone is plotted around Zero Line. Trades can be taken after Threshold angle or Dead zone is crossed
Its interesting to see how different Moving Averages move along with price Action.


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?