Library "myAlerts"
My Alerts Functions - To use with autoview

f_order(_price, _qty, _position, _account, _exchange, _i, i_qtyTypeOrder, typeMsg, syminfoticker)
  - Write the entry order message
  Parameters:
    _price: - The order price
    _qty: - The order quantity
    _position: - The order side
    _account: - The user account
    _exchange: - The user exchange
    _i: - Used for multi-accounts, this represents the index of accounts
    i_qtyTypeOrder: - String used to set Thether or Bitcoin Type Orders
    typeMsg: - True = Autoview; False = Metatrader
    syminfoticker: - Ticker
  Returns: - Returns the open order message

f_stop(_stop_price, _slLimit_price, _account, _exchange, _i, i_delayOrders, typeMsg, syminfoticker)
  - Write the stop order message
  Parameters:
    _stop_price: - The order stop price
    _slLimit_price: - The order stop limit price
    _account: - The user account
    _exchange: - The user exchange
    _i: - Used for multi-accounts, this represents the index of accounts
    i_delayOrders: - Time in seconds to delay command on autoview
    typeMsg: - True = Autoview; False = Metatrader
    syminfoticker: - Ticker
  Returns: - Returns the open order message

f_take(_take_price, _account, _exchange, _i, i_delayOrders, typeMsg, syminfoticker)
  - Write the stop order message
  Parameters:
    _take_price: - The order stop price
    _account: - The user account
    _exchange: - The user exchange
    _i: - Used for multi-accounts, this represents the index of accounts
    i_delayOrders: - Time in seconds to delay command on autoview
    typeMsg: - True = Autoview; False = Metatrader
    syminfoticker: - Ticker
  Returns: - Returns the open order message

f_update(_account, _exchange, _i, i_delayOrders, typeMsg, syminfoticker)
  - Write the update order message
  Parameters:
    _account: - The user account
    _exchange: - The user exchange
    _i: - Used for multi-accounts, this represents the index of accounts
    i_delayOrders: - Time in seconds to delay command on autoview
    typeMsg: - True = Autoview; False = Metatrader
    syminfoticker: - Ticker
  Returns: - Returns the open order message

f_exit(_account, _exchange, _i, i_delayOrders, typeMsg, syminfoticker)
  - Write the exit order message
  Parameters:
    _account: - The user account
    _exchange: - The user exchange
    _i: - Used for multi-accounts, this represents the index of accounts
    i_delayOrders: - Time in seconds to delay command on autoview
    typeMsg: - True = Autoview; False = Metatrader
    syminfoticker: - Ticker
  Returns: - Returns the open order message

f_hedge(_account, _exchange, _i, i_delayOrders, typeMsg, syminfoticker)
  - Write the exit order message
  Parameters:
    _account: - The user account
    _exchange: - The user exchange
    _i: - Used for multi-accounts, this represents the index of accounts
    i_delayOrders: - Time in seconds to delay command on autoview
    typeMsg: - True = Autoview; False = Metatrader
    syminfoticker: - Ticker
  Returns: - Returns the open order message
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.