exlux99

Swing Stock designed for Monthly/Yearly Trading

This is a strategy tester designed around the most important data from FRED - Federal Reserve Economic Data

As input data, we have:
// Personal Consumption Expenditures
// Real Retail and Food Services Sales
// Leading Index for the United States
// All Employees: Total Nonfarm Payrolls
// Real Gross Domestic Product
// Gross Domestic Product


I adapted the long and short entry based on the GDP data, since they are most accurate in prediction compared to the rest.
However, feel free to test with other as well if you want.

For this test I compared previous GDP values, if they were higher than previous that represent a long signals, if they were smaller that represents a reversal=short signal.
From the tests performed we can see that GDP is highly accurate and overall as long as there is patience, profits are going to be make, sometimes even beat the index itself.
If you have any questions, let me know !

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?