stealthy7

Stealthy7 Bayes Conditional RSI Trader Strategy

What does it do?
This script checks whether RSI movement affects future price.
Trades when probability increases or decreases.
Developed for daily(D) bars and Bitcoin . This script is just a toy and for educational use.

Please rent my bots at org/?r=51]cryptotrader. org /?r=51
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?