DDDiving1993

Force Index

// 2020.7.30 version
// This indicator is for the second filter in Triple Screen Trading System
// force index will combine volume and price together to decide the power of price change
// force index = volume * (Change of Price)
// try to smooth the series of force index by ema force index

// Method to use this index
// This indicator is for the second filter in Triple Screen Trading System
// if Trend is bull, long when force index is below 0
// if Trend is bear, short when force index is above 0
// As for how to decide bullish market or bearish market, please check it according to the first filter of Triple Screen Trading System

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?