Sirdiamond21

Didi Index

Indicator developed by Brazilian and analyst Odir Aguiar (Didi), consists of "Moving Averages", known for the famous needles Didi, which allows the visualization of reversal points.

The concept is very simple, when you insert 3 Moving Averages on display, one of three periods, an 8 and the other 20, there appears the formation of the indicator which works on an axis or center line 0. The needles occur when the intersection of averages comes closest to the line 0.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//Begin
study("Didi Index")
short = 3, mid = 8, long = 20
DidiLonga = sma(close, long) - sma(close, mid)
DidiCurta = sma(close, short) - sma(close, mid)

plot(DidiLonga, color=#ff0000)
plot(DidiCurta, color=#009900)
plot(0)
//End