LazyBear

Impulse MACD [LazyBear]

Impulse MACD is a modified MACD , formed by filtering out the values in a MA range (region between MAs of high and low), thereby reducing whipsaw typical in a sideways market. This is usually plotted as histogram. This also plots the traditional histogram ( MACD - Signal), to help in finding entries/exits.

Use this like a traditional MACD (Zero line crossing or Signal crossing).

Colors legend:
  • Impulse MACD: Possible colors => Lime / Green / Orange / Red, based on the ImpulseMACD position with respect to MidLine and Signal.
  • Impulse MACD Signal: Maroon line.
  • Blue histogram: (ImpulseMACD - Signal).

List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author LazyBear 
// 
// List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8 
// List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970 
//
//
study("Impulse MACD [LazyBear]", shorttitle="IMACD_LB", overlay=false)
lengthMA = input(34)
lengthSignal = input(9)
calc_smma(src, len) =>
	smma=na(smma[1]) ? sma(src, len) : (smma[1] * (len - 1) + src) / len
	smma

calc_zlema(src, length) =>
	ema1=ema(src, length)
	ema2=ema(ema1, length)
	d=ema1-ema2
	ema1+d

src=hlc3
hi=calc_smma(high, lengthMA)
lo=calc_smma(low, lengthMA)
mi=calc_zlema(src, lengthMA) 

md=(mi>hi)? (mi-hi) : (mi<lo) ? (mi - lo) : 0
sb=sma(md, lengthSignal)
sh=md-sb
mdc=src>mi?src>hi?lime:green:src<lo?red:orange
plot(0, color=gray, linewidth=1, title="MidLine")
plot(md, color=mdc, linewidth=2, title="ImpulseMACD", style=histogram)
plot(sh, color=blue, linewidth=2, title="ImpulseHisto", style=histogram)
plot(sb, color=maroon, linewidth=2, title="ImpulseMACDCDSignal")

ebc=input(false, title="Enable bar colors")
barcolor(ebc?mdc:na)
List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: http://blog.tradingview.com/?p=970