kwizzn

BTC > bull market support

Plots the natural log of the price divided by the 20w SMA and 21w EMA , color coded by the Bitcoin price (green if above, red if below). Use this when comparing Altcoins to Bitcoin's performance. Works in daily & weekly timeframes only!
Phát hành các Ghi chú: Plots the natural log of the price divided by the 20w SMA and 21w EMA , color coded by the Bitcoin price (green if above, red if below). Use this when comparing Altcoins to Bitcoin's performance. Works in daily & weekly timeframes only!
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Phản hồi