Electrified

Local Limit Lower

Displays recent higher and lower lows.

In it's simplicity is a lot more powerful than might appear at first glance.
  • Does not rely on volatility calculation.
  • Can be linked together to create an objective view of recent support levels.
  • Makes current trends more visible.
  • Excellent as a trailing stop algorithm.

Can be used with its sibling: Local Limit Upper
Phát hành các Ghi chú: Reuse code from Local Limits.
Margin is now implemented properly.
Phát hành các Ghi chú: Eliminated buggy bar sensitivity option as the indicator works as intended without it.
Phát hành các Ghi chú: Code cleanup. Removed unused parameter.
Phát hành các Ghi chú: Added trend change values for more reliable alerts.

ALERTING:
Simply select the "Change" value and alert on "Greater Than" or "Less Than" zero depending on which direction you want to detect.
Phát hành các Ghi chú: Updated username/copyright.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?