turtlestrading

Volume VSA

3026 lượt xem
106
Phát hành các Ghi chú: Updated
Phát hành các Ghi chú: Update!
Phát hành các Ghi chú: Updated!
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Please explain what the volume bar colors and background highlights signify........thanks very much.
+30 Phản hồi