M0rty

Awesome Heikin Ashi [Morty]

This indicator uses Heikin Ashi candles and two EMAs to help you follow the trend and enter the trade. Heikin Ashi candles help to smooth the price and EMAs are used to detect trend. The default parameter of EMA is EMA10 and EMA20. You can use it at any timeframe. You should always adjust the EMA length according to different timeframes.

Features:
- Highlight background based on two EMAs
- Adjustable EMA length
- Adjustable Label size
- Show entry and exit signal labels
- Show stoploss price
- You can choose Long only or Short only or both signals
- Alert functions for notification


NOTE: If you use this signal to enter a trade, make sure the candle is close and enter in the next candle.Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?