Flipasd

RSI & RVI OB/OS Alert Arrow

Flipasd Cập nhật   
The script shows arrows on bars that are in overbought or oversold, based on the set parameters of Relative Strength Index ( RSI ) and Relative Volatility Index (RVI).
Also there is a universal allert, which includes both conditions - overbought and oversold.

You can change the period of RSI and RVI, as well as the upper and lower boundaries of these indicators.
Phát hành các Ghi chú:
The script indicates overbought or oversold, based on the set parameters of Relative Strength Index ( RSI ) and Relative Volatility Index (RVI).
Also there is a universal alert, which includes both conditions - overbought and oversold.

You can change the period of RSI and RVI, as well as the upper and lower boundaries of these indicators.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?