greenmask9

Ehlers Bandpass Filter

This script uses @cheatcountry script to determine Ehlers Bandpass Filter.

Backtest offers 3 capital management tools. One that will always calculate order size as initial capital/close, one that uses the same calculation but adds or substracts profit. The last one allows you to enter manually the size you want to trade.

The time-based stop will close the position after a set number of bars.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?