syntaxgeek

VWAP Bollinger Bands

What makes this different from vwap bands / bollinger bands?
This indicator takes a bit of inspiration from bollinger but instead of utilizing built in pine script std dev that uses simple moving average internally, this version replaces that with vwap .

Also instead of traditional bollinger band basis of 20 period simple moving average , the basis here for the bands is the vwap .

How to use it?
Usage is similar to vwap itself, though the standard deviation bands will expand and contract like normal bollinger bands instead of vwap bands that just widen as the market movement continues. The bands tell a slightly different story from bollinger bands as the underlying data utilized is the vwap itself.

Which markets is this meant for?
Any market.

What conditions?
This aids in finding conditions of entry standard to vwap , but the bands could give key areas of focus for entries and exits better than standard bollinger bands or vwap bands.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?