inno14

Bar Info: Major Currency Pairs

856 lượt xem
31
Major currency pairs are based on a list of popular currencies that are paired with the USD.
This scripts consists of 6 pairs only and show the information of 3 Bars: 15M - 1H - 4H
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Hi Inno14, Many Thanks for graciously sharing your work. I have written a screener and your work has immensely helped me. Appreciate that!!
Have a look at this one ...
Phản hồi