SiddWolf

Delta Volume by SiddWolf

SiddWolf Pro+ Cập nhật   
Delta Volume is Difference between Buying Volume and Selling Volume . This indicator gives the Delta Volume based on Lower TimeFrame Candles. It utilizes security_lower_tf() function, a function that provides Lower TF candle data in Higher TF Chart.

security_lower_tf() is a new function provided by TradingView yesterday. If you are a PineScript Programmer, I suggest you to read about it, as it is a very powerful function that can extremely improve your trading strategy.


How this indicator works:
This indicator checks volume data on lower TimeFrame Candles and Shows it's delta in the current Chart Timeframe. For example: If you open 4 hours chart, this indicator checks volume of 1 minute chart and separates Buying-Selling volume . Then it subtracts Candle's Selling volume from Candle's Buying volume , finally calculating the Delta Volume .

This indicator also provides a Smooth Delta Volume , which is moving average of Delta Volume . As Delta Volume changes a lot, Smooth Delta Volume can be very helpful for identifying Trends. Goto settings and in "Show" section select "Smooth Delta Volume" to lay it on the chart.


Settings is the Key:
Settings are key to all of my indicators. Play around with it a bit. You can change what to show on the chart from settings. Smooth Delta Volume moving average length can be changed from the settings. You can also select "Show as Percentage", which shows Delta Volume as Percentage of Overall Candle's Volume . If you use Weekly or Monthly Timeframe , change increase lower timeframe from settings. Read the tooltips to understand what each settings mean. Tooltips are the (i) button in-front of each settings.


FAQs:
Q. Does the indicator Repaint ?
--- No. None of my indicators repaints. What you see now is what's drawn in real time.
Q. What TimeFrame is Best for this Indicator ?
--- It can be used on timeframes from 5 minutes to higher. But I would prefer to use it from timeframes higher than 30 minutes, as it gathers data from 1 minute TF.
Q. Indicator doesn't show anything ?
--- This indicator only works on security with Volume data. Also use it from higher timeframe than specified in Settings, because Volume Delta is calculated using Data from Lower TimeFrame.
Q. Delta volume is not provided by TradingView, So how exactly does this indicator work?
--- This indicator takes advantage of new pinescript function security_lower_tf(), and calculates volume for smaller timeframe data and calculates delta on higher timeframe.
Q. Does this indicator give financial advice?
--- No. Nope. Nein. Não. नहीं.

Conclusion:
This indicator is very basic but if used correctly it can be very powerful. If you have any questions or suggestions feel free to comment below. I'd love to connect with you. Thank you.

~ @SiddWolf
Phát hành các Ghi chú: TimeFrame Settings Updated.
Phát hành các Ghi chú: Published Correct Chart.
Phát hành các Ghi chú: Updated Chart Correctly Again.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?